Trefwoorden: ruimtelijke ordening

Voor stad en land wordt vaak gescheiden ruimtelijk beleid ontwikkeld. Beide kennen eigen beleidsnota’s, specialisten en instituten, en zelfs eigen ministeries (VROM en LNV). We doen vaak net of stad en land twee gescheiden werelden zijn, terwijl ze eigenlijk steeds meer bij elkaar horen. Dit is een gevolg van diverse sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals de toenemende mobiliteit, verschuivingen in de landbouw, veranderende woonwensen, de groeiende recreatiebehoefte, maar ook de steeds groter waarde die wordt gehecht aan de eigen streek.

Artikel - de redactie - 03/09/2010 - 10:08 - reacties 0

Het buitengebied is in beweging. Veel agrariërs stoppen met hun bedrijf en de gebouwen krijgen een andere functie. Een kleine groep agrariërs gaat door, specialiseert zich en zet op grotere schaal hun bedrijf voort. Door deze schaalvergroting ontstaan op een beperkt aantal boerenerven steeds hogere concentraties van al maar grotere gebouwen. Behalve de omvang van het bouwperceel is ook de invulling daarvan zeer bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit.

Artikel - de redactie - 03/02/2010 - 11:17 - reacties 0

Stop opoffering fraaie landschappen voor monotone bedrijventerreinen en woongebieden.     Gemeenten en Provincie hebben de afgelopen jaren veel nieuwe plannen ontwikkeld. De verwachte groei waarop die plannen zijn gebaseerd neemt af. Lang niet al die plannen kunnen worden uitgevoerd. Maar geen gemeente durft het aan een plan te stoppen. De procedures hebben veel inspanning gekost en gemeenten hebben een belang in de grondopbrengst of zijn bang voor schadeclaims van particuliere investeerders.

Artikel - de redactie - 02/22/2010 - 13:16 - reacties 0

De visies van gemeenten op ruimtelijke kwaliteit en de eigen ambities daarin worden veelal verwoord door bestuurders. Ook rapporten van adviesbureaus komen vaak in de openbaarheid. Soms zou je vergeten dat er achter de schermen dagelijks mensen bij de gemeenten bezig zijn met het ontwerpen en regisseren van die kwaliteit: de Gelderse Bouwmeesters. In een serie interviews worden deze bouwmeesters stevig aan de tand gevoeld, niet alleen over hun visies op hun gemeente, maar ook over hun rol en over hun wensen met betrekking tot de provincie.

Artikel - Vincent Grond - 01/28/2010 - 11:01 - reacties 2

De provincie Gelderland is, samen met een aantal partners, een website over ruimtelijke kwaliteit gestart; www.geldersbouwmeesterschap.nl. Het doel van Gelders Bouwmeesterschap is het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. Een initiatief dat me aanspreekt, maar me ook minstens zo veel zorgen baart. Blijkbaar is ruimtelijke kwaliteit niet vanzelfsprekend?  

Artikel - de redactie - 11/10/2009 - 08:14 - reacties 0