Haalbaarheidsstudies herbestemming

Sinds januari van dit jaar heeft het Gelders Genootschap samen met ingenieursbureau NIBAG uit Hengelo gewerkt aan een kleine 20 haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van het vinden van nieuwe functies voor een uiteenlopend aantal soorten monumenten.

Het GG nam met name alle cultuurhistorische onderdelen voor zijn rekening, zoals de bouwhistorische waardestelling, de cultuurhistorische locatie studie en de dynamische waardestelling. NIBAG concentreerde zich vooral op de bouwtechnische inspecties en het berekenen van de kosten voor onderhoud en restauratie, de ruimtelijke ordeningsaspecten, de marktverkenningen en het opstellen van vlekkenplannen met bijbehorende exploitatieberekeningen.

In een gezamenlijk eindrapport zijn alle onderdelen samengevoegd. Deze rapporten zijn met de opdrachtgevers (eigenaren) besproken alvorens zij naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort zijn gestuurd. De objecten welke zijn bekeken variëren van een aantal kerken, een stoomhoutzagerij, een monumentaal boerderijcomplex, een aantal scholen, een landhuis en oranjerie (tot voor kort in gebruik als laboratorium) op een buitenplaats tot een sporthal en een voormalig gemeentehuis. Al met al een boeiende bloemlezing uit het monumentenbestand in de provincie en indicatief voor de categorieën monumenten die hun functie hebben verloren of gaan verliezen en een nieuwe functie behoeven wil men deze monumenten in stand kunnen houden.

30 November sluit de indieningstermijn voor de nieuwe lichting subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken die bij het Rijk kunnen worden ingediend. Ook dit keer is het aantal aanvragen voor een uiteenlopend scala aan monumenten. Begin 2014 worden de subsidietoekenningen verwacht en pas dan zal bekend zijn welke onderzoeken ook daadwerkelijk worden gesubsidieerd.

Meer informatie: Maurice Bogie m.bogie@geldersgenootschap.nl

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.